Nieuwsoverzicht

Privacybeleid van de audit app

27 juni 2023

 

Privacybeleid Infectie Preventie App (IPA) 

Wie zijn we 

INLEIDING  

De Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (Verder RZN-ABR genoemd) zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en exploitatie van de Infectie Preventie App (IPA), dat als kernactiviteit heeft het registreren van observaties bij audits rondom infectiepreventie in de zorg. Het beheer en de ontwikkeling is ondergebracht bij Innervate Services BV.  

Contactgegevens 

http://zorgnetwerkenabr.nl  

Persoonsgegevens die wij verwerken 

RZN-ABR verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Voor- en achternaam 

  • Gegevens van de organisatie waarvoor je werkzaam bent 

  • Telefoonnummer 

  • E-mailadres 

  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken 

  • Gegevens over jouw activiteiten op onze app 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze app heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zorgnetwerkenabr.nl  dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Om persoonsgegevens te mogen verwerken is een grondslag nodig. Voor het in gebruik nemen van de app gaat u akkoord met de voorwaarden.  Uw toestemming is de formele  grondslag om uw gegevens te mogen verwerken. 

RZN-ABR verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 

RZN-ABR neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zorgnetwerkenabr.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

RZN-ABR bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij beëindiging van het gebruik van de app zullen uw gegevens worden verwijderd.  

RZN-ABR verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RZN-ABR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

RZN-ABR gebruikt alleen technische details om de sessie van de app te bewerkstelligen, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RZN-ABR en heb je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking via info@zorgnetwerkenabr.nl 

RZN-ABR wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

HomeOver de zorgnetwerkenActiviteitenNieuws